Art > Public

Shibuya, Tokyo, Japan
Shibuya, Tokyo, Japan
2009